Informare privind protecția datelor cu caracter personal

Conform Regulamentului UE 679/2016 privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal, SC Medicis SRL este un operator de date. Datele de contact ale SC Medicis SRL sunt următoarele:  

Strada Sibiu, nr.8, localitatea Timișoara, judet Timiș

De ce colectăm informații despre dvs.

SC Medicis SRL colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal:

  • în cazul pacienţilor: în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale ce ne revin conform legii, respectiv în scopuri de medicină preventivă, de stabilire a diagnosticelor medicale, de administrare a unor îngrijiri sau tratamente medicale pentru persoana vizată ori de gestionare a serviciilor de sănătate care acţionează în interesul persoanei vizate;
  • în cazul angajaţilor: în scopul îndeplinirii obligaţiilor legale aferente contractelor de muncă şi de gestionare a serviciilor de sănătate.

Conform legislației medicale aveți obligația să furnizaţi date cu caracter personal pentru îndeplinirea scopurilor menţionate anterior, refuzul furnizării acestor date poate duce la dificultăţi în funcţionarea instituţiei medicale, precum și al organizării şi furnizării serviciilor medicale.

Temeiul juridic al prelucrărilor de date cu caracter personal

Informaţiile sunt prelucrate în mod legal în conformitate cu:

  • Legea 95/2000 — Privind reforma în domeniul sănătăţii cu modificarile si completarile ulterioare;
  • Legea nr.629/2001 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.124/1998 privind organizarea si functionarea cabinetelor medicale;
  • ORDIN nr. 1.301 din 20 iulie 2007 (actualizat) pentru aprobarea Normelor privind funcționarea laboratoarelor de analize medicale;
  • Legea nr. 82/1991 Legea contabilitătii (republicată), modificată si completată;
  • Legea nr. 53 / 2003 (Codul Muncii);
  • Legea nr. 227 / 2015 (Codul fiscal)
  • Regulamentul UE 679/2016.

Din punct de vedere al Regulamentul UE 679/2016, fiecare prelucrare a datelor cu caracter personal îndeplinește cel puțin una dintre următoarele condiții: (a) persoana vizată și-a dat consimţământul,  (b) este necesară din cauza unui contract, (c) este necesară din cauza unei obligaţii legale, (d) este necesară pentru protejarea intereselor vitale ale unei persoane, (e) este necesară pentru îndeplinirea unei sarcini îndeplinite în interes public sau (f) este necesară pentru interesele legitime ale operatorului sau ale unei terțe părţi.

Categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal

Suntem obligaţi prin lege să raportăm anumite informaţii autorităţilor competente. Există cazuri în care trebuie să transmitem informaţii precum: accidente, nașteri, bolile infecţioase care pot pune în pericol siguranţa altora șamd. Destinatarii informaţiilor pot fi:

• Ministerul Sănătaţii, Direcţia de Sănătate Publică;

• CNAS, CJAS;

• ANAF, ITM;

• Medici trimiţatori;

• Alte organizații medicale sau de asigurare;

• Poliţie.

Cum protejam informațiile confidențiale colectate

Informaţiile colectate despre dumneavoastră sunt păstrate în formă scrisă și/sau în formă electronică. Ne asigurăm că informaţiile pe care le deținem sunt păstrate în locaţii sigure, cu un nivel de securitate adecvat și cu accesul permis doar personalului autorizat.

De asemenea, ne asigurăm că persoanele împuternicite sunt obligate din punct de vedere contractual să implementeze măsuri tehnice și organizatorice de protecţie a datelor, în cazul în care datele prelucrate de acestea identifica sau ar putea identifica o persoană.

Locația de stocare și durata de stocare

Datele cu caracter personal colectate sunt stocate în spaţii și pe echipamente situate în incinta SC Medicis SRL sau la partenerii autorizați pe sisteme informatice medicale (Syonic/icMed etc).

Durata de stocare pentru fiecare categorie de date cu caracter personal este în conformitate cu cerinţele legale, cu reglementarile interne ale organizaţiei și cu cele mai bune practici din domeniu.

Drepturi legate de prelucrarea datelor cu caracter personal

Conform Regulamentului UE 679/2016, aveţi următoarele drepturi: accesul la datele personale care vă privesc, rectificarea sau ştergerea acestora, restricţionarea prelucrării, dreptul de a vă opune prelucrării, precum şi dreptul la portabilitatea datelor.  În plus, aveţi dreptul de a nu fi supus unor decizii individuale cu caracter automat, precum și de a vă adresa instanţei de judecată competente.

Disponibilitatea acestor drepturi depinde de justificarea legală a prelucrării.

În cazul în care prelucrarea datelor cu caracter personal se bazează pe consimţământul dumneavoastră, aveţi dreptul de a se retrage consimţământul în orice moment, fără

a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimţământului înainte de retragerea

acestuia

Dacă aveţi nemulţumiri legate de modul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, aveţi dreptul de a depune o plângere în faţa Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Dacă doriţi să faceţi o solicitare în temeiul Regulamentului UE 679/2016, pentru a putea să vă răspundem într-un mod eficient va trebui să ne furnizați identitatea dumneavoastră (nume complet, CNP, adresa) și indicații privind informațiile pe care le solicitați.

Pentru mai multe detalii, vă rugăm să contactaţi Responsabilul de Protecţia Datelor la adresa de email  dpo@medicis.ro

Managementul Clinicilor Medici’s